Snelheidsremmende maatregelen aan de Schaatsbaan in Barendrecht

Foto: Cristiana Raluca van Pexels
Foto: Cristiana Raluca van Pexels

De gemeente heeft in de lokale media een plan gepresenteerd om snelheidsremmende maatregelen aan de Schaatsbaan in Barendrecht door te voeren door deze aan te merken als een 30km/h zone. In een breder verband stelt de gemeente dat bestaande maatregelen in meerdere straten die al als 30km/h zone zijn aangewezen niet voldoen aan wettelijke eisen.

Begin 2018 zou er een bijeenkomst zijn met bewoners van omliggende straten om de maatregelingen te bespreken en de wensen van de bewoners in kaart te brengen. Deze bijeenkomst is niet doorgegaan omdat bij een eerdere bijeenkomst over een ander onderwerp deze de snelheid van verkeer op de Schaatsbaan al uitgebreid aan bod is gekomen. Nu is er een informatiebijeenkomst waar de plannen uitgelegd gaan worden.

Het plan van de gemeente voor snelheidsremmende maatregelingen aan de Schaatsbaan in Barendrecht

Uit de voorjaarnota 2019:

In 2017 is gestart met de snelfietsroute F15 IJsselmonde. In het project centrum aanpak loopt het nieuwe tweerichting fietspad aan de noordzijde van de weg. Om de kwaliteit van de snelfietsroute te garanderen wordt het tweerichting fietspad over de Schaatsbaan doorgezet. Gelijktijdig met het aanleggen van het fietspad is het mogelijk om de Schaatsbaan te herinrichten als 30 km gebied. Dit is een wens van de bewoners. Bij het herinrichten wordt de snelheid van 50 km terug gebracht naar 30 km. Bij een 30 km inrichting is het noodzakelijk om het asfalt te vervangen door klinkerbestrating. Vanwege vervuild asfalt moet een gedeelte worden gesaneerd. In het nieuwe profiel worden snelheidsremmende maatregelen aangebracht. In het project van de snelfietsroute zijn hiervoor geen gelden beschikbaar. De totale investeringskosten (inclusief sanering) bedragen € 520.000,- met een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Mijn bezwaren tegen het plan van de gemeente

Als eerste schrik ik van de kosten. De Schaatsbaan is helemaal niet zo’n lange straat. Moet het dan echt ruim een half miljoen kosten om de snelheid terug te dringen?

Op 3 oktober is de informatiebijeenkomst. Ik zal hier vragen stellen, vooral over de noodzaak om een 30km/h zone van klinkerbestrating te voorzien. Ik kan hiervoor geen onderbouwing vinden, maar laat me graag hierop wijzen. Wat ik heb kunnen vinden zijn de uitvoeringsvoorschriften BABW. Hierin staat:

“De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de betrokken weg en zijn omgeving.”

Op wetten.overheid.nl heb ik het volgende gevonden:

Bord A1 (30 km/h binnen en buiten de bebouwde kom en 60 km/h buiten de bebouwde kom) mag op wegvakken slechts worden toegepast indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • iedere weg in het betrokken gebied heeft voornamelijk een verblijfsfunctie;
  • om te voorkomen dat de verblijfsfunctie wordt aangetast door een relatief hoge intensiteit van het gemotoriseerde verkeer, is de weg met zijn omgeving waar nodig aangepast;
  • met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging is extra aandacht besteed aan potentieel gevaarlijke punten, zoals:
    a. plaatsen waar voetgangers, in het bijzonder schoolkinderen en bejaarden, plegen over te steken;
    b. kruispunten met een hoofdroute voor fietsers en eventueel bromfietsers;
    c. kruispunten waar de voorrang door middel van borden geregeld is;
  • de overgangen naar een andere maximumsnelheid zijn door de constructie duidelijk herkenbaar;

Verder begrijp ik het plan van de snelfietsroute niet. Waarom is dit een tweerichting fietspad? Is het niet per definitie veiliger om voor iedere rijrichting een apart fietspad te hebben?

Ook het argument om een oversteek te verminderen houdt geen stand: ter hoogte van de Windsingel is een oversteek noodzakelijk. Daar houdt het tweerichting fietspad op en gaat over in een tweetal fietspaden met een enkele rijrichting. Mijn vraag is dan: is het niet verstandiger en beter voor de verkeersveiligheid om ook op het Binnenhof weer een tweetal gescheiden fietspaden te realiseren? Aan de zuidkant moet dan tussen de Barendrechtseweg en de ventweg op het Binnenhof een fietspad gerealiseerd worden. Dan sluit de fietsroute gewoon op bestaande fietspaden aan. Bijkomend voordeel is een betere bereikbaarheid voor fietsers van de Middenbaan.